Cobra Museum voor Moderne Kunst in Amstelveen

Museum

Museum Cobra stelt de kunst en het gedachtegoed van de Cobra-beweging centraal. Cobra behoort tot de canon van de kunstgeschiedenis, maar de ‘geest’ van Cobra is nog springlevend. Het belang van een alternatieve cultuur, gebaseerd op internationale solidariteit en creativiteit, is in onze huidige wereld belangrijker dan ooit. Museum Cobra verbindt de collectie en de geschiedenis van Cobra dan ook actief aan hedendaagse kunstenaars, moderne kunststromingen en de actualiteit.

Missie & visie

Museum Cobra presenteert en beheert de eigen collectie, presenteert nationale en internationale tentoonstellingen van 20ste -eeuwse en hedendaagse kunst en biedt een breed scala publieksactiviteiten aan ‘ter lering ende vermaak’ van de bewoners van Amstelveen, de inwoners van de Metropool Regio Amsterdam, van alle Nederlanders en de Internationale bezoekers.

Hier vindt u het toekomstplan van 2025-2027.

Bestuur 

Stichting Cobra Museum voor Moderne Kunst Amstelveen hanteert een enkel laags bestuursmodel. Het stichtingsbestuur is, in samenspraak met de directeur, eindverantwoordelijk voor het bepalen van het beleid, het vaststellen van de financiële richtlijnen en continuïteit van de organisatie.
De directeur is belast met de dagelijkse leiding en rapporteert hierover aan het bestuur. Taken en bevoegdheden binnen de organisatie zijn in een directiereglement vastgelegd en geautoriseerd door het bestuur. Dit wordt tevens meegenomen in de jaarlijkse accountantscontrole, waarbij de accountant en de directeur het bestuur schriftelijk informeert over aandachtspunten die bij de controle naar voren zijn gekomen, voor zover van belang voor de jaarrekening.

De bestuurssamenstelling wordt intern periodiek geëvalueerd. Het functioneren van de directeur wordt geëvalueerd door en met het Bestuur.
Hiertoe vindt een jaarlijks functioneringsgesprek plaats.

Het bestuur bestaat uit de volgende personen:
J. (Jerry) Straub, voorzitter
S.D. (Stephen) Brunner, penningmeester
A. (Ariella) Kornmehl, bestuurslid
C. (Carl) Stal, bestuurslid

Anbi (jaarverslag)

Stichting Cobra Museum voor Moderne Kunst Amstelveen staat sinds 1 januari 2008 bij de Belastingdienst geregistreerd als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Vanaf 2012 is Stichting Cobra Museum voor Moderne Kunst Amstelveen aangewezen als een culturele ANBI. Donateurs van culturele ANBI’s hebben vanaf 2012 een extra belastingvoordeel, omdat voor hen een extra giftenaftrek geldt. 

Volgens de per 1 januari 2014 geldende nieuwe voorwaarden voor een ANBI, publiceren wij onderstaand de benodigde gegevens:

Naam:
Stichting Cobra Museum voor Moderne Kunst Amstelveen

RSIN/fiscaal nummer:
803968735 

Het beloningsbeleid
Het salaris en de regeling van de overige arbeidsvoorwaarden van de directeur wordt vastgesteld door het bestuur met inachtneming van de vigerende wet- en regelgeving. De overige leden van het bestuur ontvangen voor de uitoefening van hun functie geen beloning. 

Jaarverslag

Download jaarverslag 2023
Download jaarverslag 2022

Download jaarverslag 2021
Download jaarverslag 2020
Download jaarverslag 2019