Privacyverklaring - Cobra Museum voor Moderne Kunst

Privacyverklaring

Dit is het privacy beleid van Stichting Cobra Museum voor Moderne Kunst (Cobra Museum), gevestigd aan Sandbergplein 1, 1181 ZX Amstelveen. Dit beleid beschrijft hoe wij omgaan met de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Het Cobra Museum hecht veel waarde aan uw privacy en wij zullen uw persoonsgegevens altijd in overstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming verwerken.

Persoonsgegevens die wij verwerken:
Stichting Cobra Museum verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.
Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken, afhankelijk van de diensten waarvan u gebruik maakt of de producten die u afneemt, onder andere:

  • Uw contactgegevens zoals voor- en achternaam, adresgegevens, e-mailadres en (mobiele) telefoonnummer;
  • Informatie met betrekking tot het gebruik van onze online diensten, zoals de webpagina’s die u bezoekt, producten en diensten waarin u geïnteresseerd bent, de inhoud van uw winkelmand;
  • De inhoud van uw communicatie met ons, bijvoorbeeld wanneer u ons per mail, telefonisch of anderszins benadert.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@cobra-museum.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Het Cobra Museum verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Het afhandelen van uw betaling;
  • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder;
  • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
  • Om goederen en diensten bij u af te leveren;
  • Het Cobra Museum verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming
Het Cobra Museum neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van het Cobra Museum) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Het Cobra Museum bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden
Het Cobra Museum verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Het Cobra Museum blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Het Cobra Museum gebruikt functionele en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Lees hier het cookiebeleid.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door het Cobra Museum en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@cobra-museum.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.
Het Cobra Museum wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Het Cobra Museum neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact via info@cobra-museum.nl.

Cameratoezicht
De verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens die door middel van cameratoezicht wordt verkregen, is het Cobra Museum. Aan, rond en in het gebouw hangen meerdere (zichtbare) camera’s. De aanwezige camera’s zijn bedoeld om onze eigendommen en eigendommen van derden te bewaken, evenals de (sociale) veiligheid van de personen aanwezig in en rondom het gebouw en de bescherming van gebouwen te verhogen.

De gegevensverwerking die als gevolg daarvan plaatsvindt, is noodzakelijk voor de behartiging van het gerechtvaardigd belang van het Cobra Museum tot beveiliging van eigendommen en personen. Toegang tot de camerabeelden is enkel mogelijk voor geautoriseerde personen. De camerabeelden worden maximaal 4 weken bewaard, tenzij er een calamiteit heeft plaatsgevonden. In dat geval worden de beelden gewist wanneer ze niet meer nodig zijn in het kader van de calamiteit.

Bij een calamiteit kunnen de camerabeelden, binnen de wettelijke kaders, ter beschikking worden gesteld aan politie en justitie ter ondersteuning van een aangifte van een strafbaar feit. De camerabeelden zullen niet met andere derden worden gedeeld, tenzij daar een (wettelijke) verplichting toe bestaat.

De camerabeelden zouden mogelijk kunnen worden opgeslagen op servers die zich buiten het Cobra Museum bevinden. Indien dat het geval is, zal het Cobra Museum er voor de doorgifte eerst op toezien dat de privacy rechten gewaarborgd blijven.

Contactgegevens:
Mocht u nog vragen hebben over dit privacy beleid, de manier waarop wij uw persoonsgegevens verwerken of als u uw bovenstaande rechten wilt uitoefenen, neem dan contact op met het Cobra Museum via onderstaande contactgegevens:
Sandbergplein 1
1181 ZX Amstelveen
+31 020 547 5050
info@cobra-museum.nl

Dit privacy beleid wordt van tijd tot tijd bijgewerkt. De meest recente versie dateert van 1 april 2023.